📒 ندای کتاب

211 عضو


🔸️هر هفته یک کتاب بررسی می‌شود🔸️
🔹️مشتاقیم که نوشته‌های شما از کتاب هفته را در کانال انتشار دهیم🔹️
بخورید و بیاشامید؛ ولی کتاب هم بخوانید!

مشاهده کانال