دعوت به نماز

134 عضو

بسم الله النور
مطالب کانال:
🔰 شنبه: دعوت به نماز
🔰 ۱شنبه: نماز در دوره اول رشد
🔰 ۲شنبه: نماز در دوره دوم رشد
🔰 ۳شنبه: نماز در دوره سوم رشد
🔰 ۴شنبه: موانع نماز
🔰 ۵شنبه: اسرار نماز
🔰 جمعه: راهکارهای جذب به مسجد
شناسه ارتباط:
@azan_noor

مشاهده کانال