پامِنبَریO+

37 عضو

یه پامِنبَری با گروه خونیOمثبت
گزیده ای از خطابه منبری ها( 💬دیده ها و شنیده هایم )
.
plus-raha.blog.ir | گزیده ی مطالب کانال
..................................................................
فعال عرصه فرهنگ و رسانه

مشاهده کانال