رهبر نوجوان

771 عضو

🌱 یافاطر
🔰 یاری خدا سن و سال نمی شناسد؛ در اینجا می خواهیم پیرامون آداب نوجوانی و رسالت آن باهم گفت و گو کنیم. ✨
♨️ هر روز منتظر حداقل یک متن باشید.🔜✨
🔰 جهت ارتباط با مدیریت محتوایی کانال 👇
@zi_hejr
@az_sarzamin_moqavemat

مشاهده کانال