شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

201 عضو

دفتر روابط عمومی : ۰۳۸۳۲۲۵۱۵۱۶
سامانه پیامکی: ۱۰۰۰۳۸۱۱۲۱
سامانه رسیدگی به شکایات : ۳۰۰۰۱۳۰۰۰۱۲۱
@hbijani

مشاهده کانال