مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

147 عضو

🇮🇷کانال رسمی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر (موسسه تحقیقات آب -وزارت نیرو)
🔶اخبار
🔶مطالب تخصصی
🔶مقالات
🔶آخرین دستاوردهای تحقیقاتی
🔶پایان نامه های دانشجویی

مشاهده کانال