سواد فضاي مجازي 🇮🇷

1,358 عضو

مجموعه رفشا
🌹دریافت مشاوره:
@m_gh_ir
🎖کانال اصلی:
@cyberesfahan_ir
🎉 آرشیو جلسات مجازی:
@cyberesfahan
🎽 عضویت در مجموعه:
http://rizy.ir/LVU
کانالهای زیرمجموعه:
rizy.ir/BP1
فقط نظرات:
@tasnim198
تبادل و تبلیغ نداریم
پیشنهاد انتقاد:
@Sadegih

مشاهده کانال