۲۰۲۵: خارج بدون فیلتر

7,610 عضو

نقد آمریکا، اروپا و استرالیا از زبان مردم آن کشورها و نخبگان ایرانیادمین:🆔️ @kharej4

مشاهده کانال