خسروی - آموزشی

457 عضو

مطالب مرتبط با کلاسهای درس دکتر خسروی در دانشگاه صنعتی شاهرود
شناسه جهت ارتباط مستقیم @hosseinkh
آدرس کانال غیردرسی @khosravi

مشاهده کانال