"من انقلابی ام"

47,898 عضو

لبیک یاامام خامنه ای(حفظ الله)1️⃣کانال نامش مزین به فرمایش انقلابی امام خامنه ای که فرمودند:"من انقلابی ام"2️⃣متفاوت علیه جبهه لیبرالهاوویژه خواران3️⃣خاص،جامع،سراسرافشاگری4️⃣ بصیرتی،سیاسی،فرهنگی،اخبارروزکشور،تحلیل هاواشعاری ازمهدویت

مشاهده کانال