مسجدنما و مدرسه‌نما

2,167 عضو

یاور فعالان فرهنگی و تربیتیِ مسجد و مدرسه می‌توانید هر چهارشنبه مطالب هفته بعد را یک‌جا و با کیفیت مناسب چاپ از این تارنماها دریافت کنید:
masjednama.ir
madresenama.ir (نوجوانان)
ارتباط با مدیر: sapp.ir/masjednama_ad

مشاهده کانال