انتشارات شهید کاظمی

302 عضو

انتشارات شهید کاظمی
«شبکه بزرگ تولید و توزیع کتاب خوب در کشور»
ناشر برگزیده کشور در سه سال متوالی 1395، 1396 و 1397
دفتر مرکزی: قم، بلوار معلم، مجتمع ناشران، طبقه اول، واحد 131
02533551818
صفحه اینستاگرام:
@nashreshahidkazemi

مشاهده کانال