خبرگزاری صداوسیمای گلستان

2,898 عضو

معتبرترین کانال خبری استان گلستان
هنگام گرفتن عکس و ضبط فیلمهای خبری، گوشی خود را با صورت افقی بگیرید
خبرها و گزارشهای ارسالی شما با نام خودتان پخش خواهد شد

مشاهده کانال