موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی پیام نصر

35 عضو

موسسه پیام نصر با رتبه یکم از پلیس پیشگیری ناجا،تأمین نیروهای حفاظت فیزیکی،تأمین خودرو با آژیر و تجهیزات مورد نیاز جهت گشت،آموزش نیروهای نگهبانی،توانایی تجهیز نگهبانان با مجوز از پلیس پیشگیری ناجا
http://payamenasr.com
۰۲۱-۲۲۳۸۳۹۰۰
۰۲۱-۲۲۳۸۳۸۲۶

مشاهده کانال