نبض

696 عضو

به روز ترین مباحث اموزشی کمک های اولیه و مراقبت های بهداشتی بیماری های خانواده و فیلم های جذاب پزشکی . شعار کانال :"سلامت برای همه: پوشش همگانی سلامت برای همه، در هر مکان"

مشاهده کانال