سنگرسافت

244 عضو

برنامه ریزی استراتژیک جهت مقابله با عملیات روانی دشمن
🔗 تارنما👇
www.sangarsoft.ir
🔗 تلگرام👇
yon.ir/tmess
🔗 اینستاگرام👇
yon.ir/insst
🔗 تبادل👇
@sangarsoft_tabadol
🔗 پیشنهاد، انتقاد، گزارش👇
@sangarsoft_contact

مشاهده کانال