گلبرگی از احکام (سراج)

61,791 عضو

بیان احکام کاربردی به صورت خلاصه و جذاب، طبق نظر چهار مرجع تقلید
🌷 تبادل و تبلیغ: 👇👇
@tabliqhatekhas

مشاهده کانال