دانشگاه شاهد

2,854 عضو

این صفحه توسط روابط عمومی دانشگاه مدیریت میشود. این یک کانال تعاملی است و ما منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادهای شما هستیم.

مشاهده کانال