اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://gmp.rozblog.com/post/1024%20%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%85%20/%20%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%88%D9%82%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%DA%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF...!

اشتراک گذاری