اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=107195&title=اگر از روی جهل طواف را انجام نداده باشد

اشتراک گذاری