اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2F%3Fp%3D111151&title=%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82+%D8%B4%D8%AF%D9%85+%DA%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D9%85+%2F+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82+%D8%B4%D8%AF%D9%86

اشتراک گذاری