اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2F%3Fp%3D116765&title=%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C%3A+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D8%B1+%DA%86%D9%88%D8%A8+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری