اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=https%3A%2F%2Fhadana.ir%2F%3Fp%3D131514&title=%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87+%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87+%E2%80%8C%D9%88+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87+%2B%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری