سیاست بدون خط خوردگی

10,642 عضو

موضوعات مختلف سیاسی را در این کانال دنبال نمایبد.
این کانال به اعضاء خود در ماه اردیبهشت به قید قرعه پنج کارت هدیه ۱/۰۰۰/۰۰۰ریالی جایزه همراهی می دهد(تاریخ قرعه کشی ۲۹اردیبهشت۹۷)

مشاهده کانال