سروش تبادل

230 عضو

🚹 مدیرمیباست بنرمارا درکانال خودقرار داده و اسکرین شات گرفته وهمراه بنرخودبه ایدی زیر ارسال کندضمنا مدیران که دوست دارن باکانال دیگر تبادل کند به صورت فرم زیربه ایدی بفرستید
اسم کانال:
ایدی کانال:
ایدی مدیر:
حداقل اعضا برای تبادل:
🚺مدیریت
@0911shahryar

مشاهده کانال