شبکه تعاون،کار و رفاه اجتماعی

95 عضو

آخرین خبرهای تسهیلات اشتغالزا ؛ حقوق ودستمزد روابط کار ؛تعاونیها ؛تسهیلات فرهنگی ورفاهی جامعه کاروتولید.
این کانال خبری توسط روابط عمومی اداره کل تعاون؛کارورفاه اجتماعی خراسان جنوبی راه اندازی شدومدیریت
می گردد

مشاهده کانال