تجهیز بتن مهدی

438 عضو

☑️ تجهیزات خط تولید تیر گرد پیش تنیده
☑️ قالب تیر H و انواع قطعات بتنی
ارتباط با مدیر کانال:
@TBMCo_M

مشاهده کانال