تُقامُ الفَرایِض با هدف احیای اصل هشتم قانون اساسی و‌ مطالبه مطالبات حضرت آقا از مسئولین بدون ورود به بازی های سیاسی وحزب بازی

381 عضو

دفتر مرکزی تشکل مردم نهاد آتش به اختیار

مشاهده کانال