بات مترجم

@transbot

این روبات از API سرویس ترجمه گوگل استفاده می کند

ارسال پیام