حامد مراسم

کارشناس ارشد طراحی صنعتی
تخصص شبیه سازی با abaqus

ارسال پیام