نصب
حامد مراسم
کارشناس ارشد طراحی صنعتی
تخصص شبیه سازی با abaqus