انجمن اسلامی شریعتی

107 عضو

شبکه اطلاع رسانی
انجمن اسلامی دانشجویان
دانشکده دکتر شریعتی
تلگرام :
https://t.me/AnjomanEslami_SU
اینستاگرام :
https://www.instagram.com/anjoman_eslami_shariaty
پل ارتباطی :
@anjoman_eslami_shariaty

مشاهده کانال