بر بال سخن

1,086 عضو

🎤 سخنرانی های ناب معارفی، پخش شده از رادیو معارف
به روز رسانی روزانه با برنامه های بر بال سخن، مکارم خوبان، برکرانه نور، زمزمه های معرفت، برای بیداری و ...

🔴از مجموعه کانالهای برنامه های شاخص رادیومعارف

مشاهده کانال