کُمِدۓ ؛)

53 عضو

کُمِدۓ ؛)
نَیایے_ضَرَر_ڪَردے
كلۓ مطآلبِ، خاص.
± دآرۓ ( فيلمِ_خاص_شَب ، یه ضِدحآل تازه )
عِقش مےکُنَم زندگۓ آۓ لآويو دآرۓ ٹو .
نَیایے ضَرَر ڪَردے 100% عآشِق مۓ شۓ
آۓ لآويو دآرۓ ٹو .

مشاهده کانال