نشریه علمی مطالعات فقه تربیتی

51 عضو

دارای رتبه علمی از وزارت علوم
صاحب امتیاز جامعةالمصطفی العالمیة (دانشگاه بین المللی المصطفی)
با مسئولیت گروه فقه تربیتی مجتمع آموزش عالی فقه و اصول

مشاهده کانال