مردم سالم

12 عضو

تَندُرُستی یا سَلامَت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و  روانی و اجتماعی انسان .
این کانال با هدف افزایش سطح آگاهی های درست مردم در حوزه سلامت و پیشگیری از عوامل خطرو مقابله با تهدیدات با ارایه جدیدترین مطالب علمی معتبر و بدون خرافات فعالیت میکند.

مشاهده کانال