کانون خادمین گمنام شهدا

232 عضو

کانون خادمین گمنام شهدا:
کانونی مستقل ومردمی
کانونی بدون وابستگی به نهادیاارگانی
کانونی که وابسته به #شهداست وبس
کانونی که #گمنامی راپرورش میدهد
خدایا اخلاصی ازجنس #شهدا عنایت کن
با #ما همراه باشید
مکان ثابت:مشهد-پیروزی
روابط عمومی
@KhGShohada_admin

مشاهده کانال