مدرسه درسگفتار آفاق

666 عضو

اینجا «مدرسه آفاق» است...
مدرسه آفاق حکمت؛ مرجع آموزش آزاد علوم انسانی و اسلامی
سایت موسسه:
www.afaghehekmat.ir
تماس با مسئول سایت و شبکه‌های اجتماعی :
@vesal1404
تماس با مسئول امور دانش‌پژوهان(ثبت‌نام+آزمون+گواهی‌):
@afaghehekmat_admin

مشاهده کانال