مدیریت جهاد کشاورزی بشرویه

511 عضو

🌴سامانه ارتباطی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه🌿
کلیه اطلاعات و اخبار مربوط به حوزه بخش کشاورزی ،دام و ...
تلفن :4-05632783001
فکس:05632783082
مرکز جهاد کشاورزی شهر ارسک: 05632763400
مرکز جهاد کشاورزی علی جمال: 05632779301

مشاهده کانال