بنیاد آلاء

113 عضو

🔰کانال بنیاد خیریه راهبری آلاء
💢محلے برای مشاهده:
▫️تولیدات ومحصولات
▫️اطلاع رسانی ها واخبار
▫️گزارشات صوتی وتصویری
#بنیاد_خیری_راهبری_آلاء ومراکز تابعه
🔸روابط عمومی بنیاد آلاء

مشاهده کانال