علی

نمی دانم چرا ، اما به قدری دوستت دارم
که از بیچارگی گاهی به حال خویش مـی گـریم ...

فاضل نظری

ارسال پیام