ضد اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی

5,550 عضو

امام خامنه‌ای:
آن تشیعی که از لندن و آمریکابخواهد برای دنیا پخش بشود، آن تشیع به درد شیعه نمیخورد.
ادمین:
@hoseini_islam

مشاهده کانال