صراط

2,933 عضو

امربمعروف ونهی ازمنکرحوزه های گوناگونی داردمهمترینش
✅حوزه مسئولان است؛
مردم بایدازمسئولان کارخوب رابخواهند؛
نه بصورت خواهش وتقاضابلکه بایدازآنهابخواهند
✅این مهمترین حوزه است
امام خامنه ای

مشاهده کانال