معاونت آموزش بیمارستان بقیه الله

142 عضو

اخبار و اطلاعات معاونت آموزش بیمارستان بقیه الله عج
@amozesh_hospital
آدرس وب سایت معاونت آموزش بیمارستان بقیه الله عج
http://yon.ir/xsudD
شماره تلفن ارتباط با معاونت آموزش
۸۱۲۶۴۱۰۰ یا ۸۱۲۶۴۱۱۵ ۰۲

مشاهده کانال