🔰 عصر دانشجو| دانشگاه تبریز

328 عضو

✒ کسانی که مامور به تحول در عصر خویش‌اند، اگر از قواعد عصر خودشان تبعیت کنند، هیچ تحولی رخ نخواهد داد.
🔸️شهید آوینی
#بسیج_دانشجویی_دانشگاه_تبریز

مشاهده کانال