نصب
امین باباسالارے
پیشِ عَفوَت، قِلَّتِ تقصیرِ ما، تقصیرِ ماست