دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت

46 عضو

پل های ارتباطی با بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت
آدرس سایت:
Https://Ayatbso.ir
پست الکترونیک
Info@Ayatbso.ir
Ayatbso.ir@gmail.com
شبکه های اجتماعی
https://t.me/ayatbso
https://ble.im/ayatbso
Aparat.com/ayatbso.ir
instagram.com/ayatbso.ir

مشاهده کانال