کانال متن روضه🎤

12,994 عضو

بابُ الْحَرَم
‼️ به جهتِ حفظ حرمت در صورت مبتدی بودن از استفاده کردن روضه ها در جلسات تا کسبِ تسلط کافی خودداری نمایید.
⚠️ تهیۀ جزوه جهت فروش و نیز نرم افزارِ پولی از مطالب ، مصداق بارز حقُ الناس می باشد.

مشاهده کانال