کانال متن روضه🎤

22,499 عضو

بابُ الْحَرَم
به جهتِ حفظ حرمت در صورت مبتدی بودن، از استفاده کردن مطالب تا کسبِ تسلط کافی خودداری فرمایید.

مشاهده کانال