از قبر تا قیامت

360 عضو

🍃🌷عرفا در دستور العمل های خود هیچ ذکری را به اندازه ذکر مرگ ، و یادآوری عوالم پس از آن ، در اصلاح نفس موثر نمی دانند و همواره شاگردان خود را به آن توصیه می کردند.🌷🍃
حوادث و مشاهدات
*مرگ*عالم قبر*بهشت برزخی*جهنم برزخی*قیامت*
بهمراه کلیپ*صوت*داستان و...

مشاهده کانال