باران🌧؏❤ــشق

37,123 عضو

همه جا ؏💗ــشق بورزيد سينه با ؏💗ــشق قشنگ است
بشناسيد خدا را
هر کجا یاد خدا هست
سقف آن خانه قشنگ است❤
باران ؏💗ــشق کانالی پر از #دعاهای_مجرب_و_خاص جایی برای با خدا بودن و از خدا گفتن و شنیدن

مشاهده کانال