بسیج اساتید استان مازندران

225 عضو

📍اخبار سازمان
📍اخبار کانون های استان
📍اخبار منطقه و کشور
📍تحلیل
📍و ...
🚩 سـازمان بسـیج اسـاتید اسـتان مازنـدران🚩
🌐 روابط عمومی سازمان:
👤@daniyalheidari

مشاهده کانال